รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี ในระบบ E-plan Nacc รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และได้ดำเนินการตามแผนฯ ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล การนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัตินั้น จึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี ในระบบ E-plan Nacc รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

คอมเมนต์