กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม NO  Gift  Policy  และขับเคลื่อนจริยธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้จัดกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม NO  Gift  Policy  และขับเคลื่อนจริยธรรม  เมื่อวันที่  23 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยนายสรรพวัฒน์  เกิดชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้มอบนโยบายและถ่ายทอด เรื่องแนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกรับสินบน และจริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติงาน  เพื่อให้ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด  มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบน การปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรม การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบล

คอมเมนต์