ประชุมประชาคมท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา อบต.ท้ายตลาด

อบต.ท้ายตลาด ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา อบต.ท้ายตลาดขึ้น ในวันอังคารที่  11 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เพื่อพิจารณาโครงการ ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง   (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 ซึ่งพิจารณาโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีรายละเอียดตามรายงานผล การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต.ท้ายตลาด แนบท้ายนี้

คอมเมนต์