การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตามกรอบนโยบายและกระบวนการหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คอมเมนต์