แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริการ จัดการด้านกีฬา การออกกำลังกาย และเพื่อให้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด มีประสิทธิภาพก่อประโยชน์สูงสุดให้กับส่วนรวม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการส่งเสริมกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์

เอกสารแนบ