แบบรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน อบต.ท้ายตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อบต.ท้ายตลาด ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา อบต.ท้ายตลาดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อบต.ท้ายตลาด เพื่อพิจารณาโครงการ ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งพิจารณาโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีรายละเอียดผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการของ อบต.ท้ายตลาด แนบท้ายนี้

คอมเมนต์

เอกสารแนบ