ปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและทุกคนในช่วงวัยในครอบครัวเปราะบาง ประจำปี พ.ศ.2566

อบต.ท้ายตลาดได้รับงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี (พมจ.) ให้ทำการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและทุกคนในช่วงวัยในครอบครัวเปราะบาง ประจำปี พ.ศ.2566 ให้กับนางวิไลลักษณ์  เจิมน่วม อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 47/1 หมุู่ที่ 7 ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ทำให้มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

คอมเมนต์