ประกาศผลการประเมินการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปี พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลดังกล่างทางระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประเมินการให้บริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์