ทหารลงพื้นที่ตำบลท้ายตลาด

อบต.ท้ายตลาด ร่วมกับ อำเภอเมืองลพบุรี และ กรมรบพิเศษที่ 2 ได้ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ระหว่างหน่วยงานราชการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

   

  

คอมเมนต์