ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เรื่อง กำหนดการชำระภาษี

 

ประเภทภาษี

กำหนดการชำระภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ภาษีบำรุงท้องที่

ชำระทันที เมื่อยื่นแบบ หรือภายใน 30 เมษายน ของทุกปี

ภาษีป้าย

ชำระทันทีเมื่อยื่นแบบหรือภายใน 31 มีนาคม ของทุกปี

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง  อบต.ท้ายตลาด  โทร. 036786024

 

คอมเมนต์