รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด (พ.ศ.2556-2558)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้มีคำสั่งที่ 289/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด (พ.ศ.2556-2558บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด(พ.ศ.2556-2558) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบตามระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนต์