แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557  พร้อมอนุมัติให้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

คอมเมนต์