สภาพทั่วไป

 
 ประวัติความเป็นมา :
เดิมมีชื่อว่า “หางฉลาด” เพราะเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับลำคลอง ห้วย หนอง มากมายและมีปลาชุกชุมมาก ต่อมาได้ตั้งชื่อเป็น ตำบลท้ายตลาด
 สภาพทั่วไปของตำบล :
อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลพบุรี 18 กิโลเมตร เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนา มีคลองส่งน้ำและคลองธรรมชาติไหลผ่านพื้นที่เหมาะสมกับการทำการเกษตร
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสี่คลอง , ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลตะลุง , ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านข่อย , ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,037 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,055 หลังคาเรือน
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา,เลี้ยงสัตว์,รับจ้าง
อาชีพเสริม แปรรูปอาหาร
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดหลวงท้ายตลาด
2.วัดตะเคียน
3.วัดท่าข้าม
4.โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด
5.โรงเรียนวัดตะเคียน
6.โรงเรียนวัดท่าข้าม
7.อบต.ท้ายตลาด
8.สถานีอนามัยตำบลท้ายตลาด
คอมเมนต์