ขอเชิญประชาชนเข้าร่วม”โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก”

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

โดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก มีบทบาทและหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  2. เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  3. สื่อสารและเผยแพ่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
  5. ปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ โดยมีหลักฐานประกอบการสมัครต่อไปนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  2. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

กรณีผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย

คอมเมนต์