รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ว่าง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) โดยวิธีรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา) ระดับต้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนต์