แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

อาศัยตามความในข้อ 18  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี  (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี)  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ 19  พฤศจิกายน  2545  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี  ในการประชุมครั้งที่  9/2560  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2560  ได้มีมติเห็นชอบแผนอัตรากำลัง  3  ปี    ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด  จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง  3  ปี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2563  เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2560  เป็นต้นไป

คอมเมนต์