กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท้ายตลาดให้อะไรกับสมาชิกบ้าง

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท้ายตลาด ขอประชาสัมพันธ์กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท้ายตลาดให้อะไรกับสมาชิกบ้าง สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

ประเภทของสวัสดิการ  และการจ่ายสวัสดิการ

สวัสดิการที่สมาชิกพึงมีสิทธิได้รับมี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

        (๑) สวัสดิการด้านการเกิด

(๒) สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและสาธารณสุข

(๓) สวัสดิการด้านการเสียชีวิต

(๔) สวัสดิการด้านการศึกษา

การจ่ายสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท้ายตลาด จะจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกตามเกณฑ์ดังนี้

(๑)  ด้านการเกิดเมื่อสตรีซึ่งเป็นสมาชิกคลอดบุตรจะได้รับเงินค่าทำขวัญบุตร เป็นจำนวน  ๕๐๐ บาท ต่อการคลอดบุตร ๑ ครั้ง และได้รับเงินการพักรักษาในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน อันเนื่องจากการคลอดบุตรนั้น คืนละ ๑๐๐ บาท ทั้งนี้ไม่เกิน ๕ คืน/ครั้ง

(๒)  ด้านการรักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย ผู้ที่เป็นสมาชิกเจ็บป่วยไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด มีสิทธิได้รับเงินจากการเข้าพักรักษาในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน คืนละ ๑๐๐ บาท ทั้งนี้จะจ่ายให้ผู้ซึ่งเจ็บป่วยไม่เกิน ๑๐ คืนต่อ ๑ ปี

(๓)  ด้านการเสียชีวิต  ผู้เป็นสมาชิกกองทุนฯ

     – จัดพวงหรีดของกองทุนสวัสดิการชุมชน   ๑  พวง

     – เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ๆ ละ   ๕๐๐  บาท

เมื่อเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุใด ๆ ก็ตาม  กองทุนจ่ายสวัสดิการให้กับทายาท จำนวน  ๓,๐๐๐  บาท

ครบ ๑๘๐ วัน   (๖ เดือน)กองทุนจ่ายเงินสวัสดิการให้ทายาท     ๒,๕๐๐  บาท

ครบ ๓๖๕ วัน   (๑ ปี)  กองทุนจ่ายเงินสวัสดิการให้ทายาท        ๕,๐๐๐  บาท

ครบ ๗๓๐ วัน   (๒ ปี)  กองทุนจ่ายเงินสวัสดิการให้ทายาท      ๑๐,๐๐๐  บาท

ครบ ๑,๔๖๐ วัน (๔ ปี) กองทุนจ่ายเงินสวัสดิการให้ทายาท      ๑๕,๐๐๐  บาท

ครบ ๒,๙๒๐ วัน (๘ ปี) กองทุนจ่ายเงินสวัสดิการให้ทายาท      ๒๐,๐๐๐  บาท

     ครบ ๕,๘๔๐ วัน (๑๖ ปี)กองทุนจ่ายเงินสวัสดิการให้ทายาท  ๓๐,๐๐๐  บาท

(๔) ด้านการศึกษา เด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน ๑๕ ปี เมื่อสมัครเป็นสมาชิกครบ ๓ ปีเต็ม ให้จ่ายเงินคืนเป็นทุนการศึกษา คนละ ๕๐๐ บาท

เอกสารหลักฐานในการสมัคร

๑.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและทายาท คนละ ๑ ฉบับ

๒.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครและทายาท คนละ  ๑ ฉบับ

๓.สำเนาสูติบัตร(สำหรับเด็กแรกเกิดที่สมัคร) จำนวน ๑ ฉบับ

๔.เงินค่าสมัครสมาชิก ๓๖๕ บาท ค่าบำรุงแรกเข้า ๒๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๘๕ บาท

วันที่รับสมัครสมาชิก

        รับสมัครสมาชิกปีละครั้ง ในเดือน ตุลาคม ของทุกปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

        จ่าสิบโทวิโรจน์  สวนทอง  ๐๘๕-๙๔๑๔๓๑๖

        คุณชลธิชา  ฟักแดง  ๐๘๒-๓๕๐๗๑๓๒

คอมเมนต์