แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562

ด้วยอบต.ท้ายตลาด ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558-2562 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์โดยมีรายละเอียดของแผนตามเอกสารแนบ

คอมเมนต์