แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ตามมติ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559    และครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 22  ลงวันที่ 1  มีนาคม  2559  ซึ่งได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ ให้ครอบคลุมในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งต้องใช้อัตราเงินเดือนบัญชี 4 และอัตราเงินเดือนบัญชี 5 และอัตราเงินประจำตำแหน่งใหม่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560) โดยให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี    (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศใช้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 ประกอบมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  โดยให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 12  เมษายน  2559 เป็นต้นไป

คอมเมนต์

เอกสารแนบ