การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน จำนวน 11 กระบวนงาน แล้วเมื่อวันที่  5  มกราคม 2555 เพื่อให้การบริการประชาชนเกิดความคล่องตัว อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ขอรับริการ จึงขอประกาศกระบวนงานบริการเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 กระบวนงาน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนต์