ประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แจ้งการดำเนินงานโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2561 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ดังนั้นในระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2561 ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนฯ เนื่องจากงบประมาณอยู่ระหว่างการรอจัดสรรเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเมื่อใด สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

คอมเมนต์