แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕60-๒๕62)  เมื่อวันที่  2  มิถุนายน  ๒๕๕9 นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕62) เนื่องจากบางโครงการไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา และมีความจำเป็นต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒1 และข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕62) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

คอมเมนต์

เอกสารแนบ