แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 ปี 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำ  ปีงบประมาณนั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 (2) และข้อ 27  องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมอนุมัติให้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

คอมเมนต์

เอกสารแนบ