ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561–2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2/2561 โดยได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด มีมติเห็นชอบในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  2561

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 22 (3) จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด  (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง       ครั้งที่ 2/2561 สำหรับเป็นกรอบในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดต่อไป4 ส่วนที่ 4 (ผ. 01) บัญชีโครงการพัฒนา 5 ส่วนที่ 4 (ผ. 02) บัญชีโครงการพัฒนาสำหรั?????? 6 ส่วนที่ 4 (ผ. 08) บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564)

คอมเมนต์