สรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอแล หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ สรุปรา…

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงเปลี่ยนท่อประปา หมู่ที่ 3 ต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ โครงกา…

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายลงหนองกระชอน หมู่ที่ 3 ต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ โครงกา…

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองสำโหรก รางโคกดี หมู่ที่ 2 ต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ โครงกา…

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากสะพานคอนกรีต – นานางสังเวียน หมู่ 7 ต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ โครงกา…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

เอกสารแนบ สรุปผล…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

เอกสารแนบ สรุปผล…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562

เอกสารแนบ สรุปผล…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

เอกสารแนบ สรุปผล…

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

เอกสารแนบ ประมวล…