คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ

เอกสารแนบ คู่มือ…

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์

เอกสารแนบ คู่มือ…

คู่มือการลาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ

เอกสารแนบ คู่มือ…

คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

Order by วันที่ …

รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ คู่มือ…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

เอกสารแนบ สรุปผล…

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Order by วันที่ …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัยญาหรือข้อตกลงเปป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564)

เอกสารแนบ ประกาศ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณหอถังเหล็กเก็บน้ำประปา หมู่ที่ 7 ต.ท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ ประกาศ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประตูน้ำปิด-เปิด บริเวณหนองกระชอน หมู่ที่ 2 ต.ท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ ประกาศ…

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างค่าก่อสร้างประตูน้ำปิด-เปิด บริเวณหนองกระชอน

เอกสารแนบ ราคากล…

สรุปผลการประเมินราคาก่อสร้างงานเจาะบ่อบาดาล

เอกสารแนบ ราคากล…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

เอกสารแนบ สรุปผล…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันหลองวัดหลวง-บ้านไผ่แแหลม หมู่ที่ 2 ต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ ประกาศ…

สรุปผลการประมาณราคาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กปูนทึบ ความยาว 74 เมตร บริเวณด้านข้างที่ทำการอบต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ ราคากล…

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยสบายใจ หมู่ที่ 3 ต.ท้ายตลาด

Order by วันที่ …

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กถนนสายคันคลองวันหลวง-บ้านไผ่แหลม หมู่ที่ 2 ต.ท้ายตลาด โดยเริ่มจากแยกท่อกนันเวียน ถึงบริเวณทางลงคลองสำโหรก

เอกสารแนบ ก่อสร้…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

เอกสารแนบ สรุปผล…

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีการศึกษา 2564

องค์การบริหารส่ว…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองบ้านบำหรุ หมู่ที่ 4 วิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ ประกาศ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกีรตเสริมเหล็กถนนสายคันคลองวัดหลวง-บ้านไผ่แหลม หมู่ที่ 1 ต.ท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ ประกาศ…

ราคากลาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองบ้านบำหรุ หมู่ที่ 4 ต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ ราคากา…

แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคอแล-บ้านหนองอ้ายปลอก หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด บริเวณกลุ่มบ้านนายทองเจือ ถึงสุดเขตตำบลท้ายตลาด

เอกสารแนบ ราคากล…

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองวัดหลวง-บ้านไผ่แหลม หมู่ที่ 1 ต.ท้ายตลาด เริ่มจากบริเวณนายประพันธ์ ถึงบริเวณนานายวิรัช

เอกสารแนบ ราคากล…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

เอกสารแนบ สรุปผล…

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 25630

เอกสารแนบ ประกาศ…

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามระเ…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

เอกสารแนบ สรุปผล…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

เอกสารแนบ สรุปผล…

ตารางสรุปผลเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ อบต.ท้ายตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Order by วันที่ …