โครงการอบรมรณรงค์หนูน้อยปฐมวัยสวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล…

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566

ในวันที่ 11 สิงห…

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี และทางคณะมาออกเยี่ยมบ้านเด็กพิการและร่วมมอบสื่อนวัตกรรมต่างๆ ให้กับเด็กชายภัทรภร พัดน้อย อายุ ๑๕ ปี ประเภทความพิการ บกพร่องทางด้านสติปัญญา

ศูนย์การศึกษาพิเ…

กิจกรรม “โครงการงานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566”

วันพุธ ที่ 26 กร…

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) และร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 20 กรกฏาค…

ประกาศผลการประเมินการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปี พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่ว…

ปลูกพืชพรรณสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ในวันที่ 12 กรกฏ…

ปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและทุกคนในช่วงวัยในครอบครัวเปราะบาง ประจำปี พ.ศ.2566

อบต.ท้ายตลาดได้ร…

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

เอกสารแนบ แผนพัฒ…

ภาพถ่ายกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

เอกสารแนบ ภาพถ่า…

ผลการสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

เอกสารแนบ ผลการส…

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

เอกสารแนบ ฐานข้อ…

โครงการถักตระกร้าจากเชือกป่านศรนารายณ์

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ ข้อมูล…

ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

เอกสารแนบ ข้อมูล…

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

เอกสารแนบ การประ…

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563

เอกสารแนบ การคัด…

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558

เอกสารแนบ การกำห…

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

เอกสารแนบ การกำห…

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

เอกสารแนบ การประ…

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

เอกสารแนบ หลักเก…

กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ มาตรฐา…

การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ

เอกสารแนบ หลักสู…

กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือนพนักงานส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ กำหนดห…

กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ กำหนดม…

กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 14)

เอกสารแนบ กำหนดม…

กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11)

เอกสารแนบ กำหนดม…

กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)

เอกสารแนบ กำหนดม…

กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ กำหนดม…

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562

เอกสารแนบ การประ…