ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบร…

สรุปผลราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปา

เอกสารแนบ ประมาณ…

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี 2562

เอกสารแนบ รายงาน…

ขอเชิญ!! ประชาชน ผู้มาติดต่อ/รับบริการ ณ ที่ทำการ อบต.ท้ายตลาด ร่วมตอบแบบสอบถาม (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT)

องค์การบริหารส่ว…

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่ว…

รายงานด้านรายรับ – รายจ่าย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

เอกสารแนบ รายงาน…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

เอกสารแนบ สรุปผล…

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารแนบ คำแถลง…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริ…