ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

เอกสารแนบ ประมวล…

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการทางการเมืองท้องถิ่น (ฝ่ายบริหาร)

เรียงโดย วันที่ …

รายงานการประชุมสภา ปี 2561

เอกสารแนบ รายงาน…

รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

เรียงโดย วันที่ …

รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารแนบ รายงาน…

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย และการป้องกันภัยแก่ประชาชนและเยาวชน ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่ว…

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่ว…

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่ว…

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปา

เอกสารแนบ สรุปรา…

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบหนองแขม หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด โดยก่อสร้างถนนลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร และขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 540 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 297 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ย

เอกสารแนบ สรุปรา…