ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

อาศัยอำนาจตามควา…

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)

ด้วยองค์การบริหา…

การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามระเ…

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อาศัยอำนาจตามระเ…

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

ด้วยระเบียบคณะกร…

สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง-บ้านไผ่แหลม (ลบ.ถ.64-012) หมู่ที่ 1 ต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ ราคากล…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายคันคลอง-บ้านไผ่แหลม (ลบ.ถ.64-012) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองสุนันทา-หนองโพช หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายตลาด ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 2,400 เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม.โดยซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองวัดหลวง-บ้านไผ่แหลฃม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริ…

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอแล หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ สรุปรา…