แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พ.ศ.2566

เอกสารแนบ แผนพัฒ…

รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานตรวจเงิน…

นโยบายงดให้ งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

องค์การบริหารส่ว…

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารแนบ รายงาน…

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ท้ายตลาด ปีงบ 2565

วันอังคารที่ 20 …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปุรงถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าควาย – วัดตะเคียน (ลบ.ถ.64-006) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่องค์การบริ…

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ ประกาศ…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสพัลส์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าควาย – วัดตะเคียน (ลบ.ถ.64-006) หมู่ที่ 4 ต.ท้ายตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่ว…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าข้าม-บ้านท้ายดอนเม่า (ลบ.ถ.64-011) หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่องค์การบริ…

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ 2 พ.ศ.2565

ด้วยองค์การบริหา…

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสล์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าข้าม – บ้านท้ายดอนเม่า (ลบ.ถ.64-011) หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยองค์การบริหา…

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าข้าม – บ้านท้ายดอนเม่า (ลบ.ถ.64-011) หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ ราคากล…

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ 1 (344…

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการดำเนินงาน …

รายงานรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามระเบียบกระทรว…

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

ตามที่องค์การบริ…

รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไปของตำแหน่งคนงาน (ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ) และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่องค์การบริ…

รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ของตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ) และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่องค์การบริ…

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่องค์การบริ…

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา

ด้วยองค์การบริหา…

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)

เพื่อให้การดำเนิ…

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

ด้วยองค์การบริหา…

รายงานผลการประเมินการให้บริการสาธารณะของ อบต.ท้ายตลาด ประจำปี พ.ศ.2565

Order by วันที่ …

(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ…

โดยที่เป็นการสมค…

การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน (เพิ่มเติม)

เพื่อให้การปฏิบั…

ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปก…

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 ตำแหน่ง

องค์การบริหารส่ว…

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565

ด้วยองค์การบริหา…

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

องค์การบริหารส่ว…

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารแนบ แบบราย…