สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม 2564

เอกสารแนบ สรุปผล…

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1

เอกสารแนบ แผนอัต…

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

เพื่อให้การบริหา…

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564

เอกสารแนบ สรุปผล…

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564

ด้วยองค์การบริหา…

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

เอกสารแนบ สรุปผล…

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564)

เอกสารแนบ ประกาศ…

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

เอกสารแนบ สรุปผล…

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2564

เอกสารแนบ สรุปผล…

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ ข้อ 42…

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2564

เอกสารแนบ สรุปผล…

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

เอกสารแนบ พระราช…

พระราชบัญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

เอกสารแนบ พรบ.ผู…

พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562

เอกสารแนบ พระราช…

พระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2562

เอกสารแนบ พระราช…

กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

เอกสารแนบ กฎกระท…

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และอนุบัญญัติ

เอกสารแนบ พรบ.ป้…

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

เอกสารแนบ พรบ.ทะ…

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

เอกสารแนบ พรบ.ผู…

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เอกสารแนบ พรบ.ข้…

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

เอกสารแนบ พรบ จั…

พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

เอกสารแนบ พรบ.ภา…

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ ระเบีย…

รับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ​2565

องค์การบริหารส่ว…

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เอกสารแนบ 026.แบ…

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ 028. ร…

คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เอกสารแนบ คู่มือ…

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันจันทร์ที่ 8 ม…

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณพ.ศ.2564

เอกสารแนบ รายงาน…

แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ 2564 – 2566)

เอกสารแนบ แผนอัต…