หมายเหตุ 2 (ประกอบรับ-จ่ายเงินสด)

เอกสารแนบ หมายเห…

วัดท่าข้าม

ตั้งอยู่หมู่ที่ …

วัดตะเคียน

ตั้งอยู่หมู่ที่ …

วัดหลวงท้ายตลาด

ตั้งอยู่หมู่ที่ …

รายงานการประชุมสภา 2557 ครั้งที่ 1 สมัย 2

รายงานการประชุมส…

รายงานการประชุมสภา 2556 ครั้งที่ 1 สมัย 4

รายงานการประชุมส…

รายงานการประชุมสภา 2555 ครั้งที่ 2 สมัย 2

รายงานการประชุมส…

รายงานการประชุมสภา 2555 ครั้งที่ 1 สมัย 2

รายงานการประชุมส…

รายงานการประชุมสภา 2553 ครั้งที่ 1 สมัย 2

รายงานการประชุมส…

ทหารลงพื้นที่ตำบลท้ายตลาด

อบต.ท้ายตลาด ร่ว…

กิจกรรมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์

หน่วยงานทหาร โดย…

กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ

อบต.ท้ายตลาด ได้…

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2557

อบต.ท้ายตลาด ได้…

กิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

อบต.ท้ายตลาด ได้…

อำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  อำนาจหน้าที่ขอ…

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

          ตามพระ…

การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2559

การขึ้นทะเบียนผู…

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท้ายตลาดให้อะไรกับสมาชิกบ้าง

กองทุนสวัสดิการช…

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560) ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่ว…

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด (พ.ศ.2558 – 2562)

ตามระเบียบกระทรว…

โครงการค่ายครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด

องค์การบริหารส่ว…

โครงการติดตั้งราวจับสำหรับผู้พิการ บริเวณด้านหน้าที่ทำการ อบต.

องค์การบริหารส่ว…

โครงการประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่ว…

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผู้สูงอายุตำบลท้ายตลาด ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่ว…

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

องค์การบริหารส่ว…

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและจุดเทียนชัยถวายพระพร ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 5 ธ.…

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

  ยุทธศาสตร์การพ…

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

วิสัยทัศน์ในการพ…

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นม…