สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

เอกสารแนบ สรุปผล…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสบายใจ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างสะพานข้อมคลองบำหรุ บริเวณหน้าบ้านนายทองดี บุญแก้ว หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริ…

สรุปราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองกุ่ม (ลบ.ถ.64-010) หมู่ที่ 7 โดยเริ่มจากบริเวณสามแยกศาลาประชาคม ถึงบริเวณกลุ่มบ้านนางสุวรรณ โตจาด

เอกสารแนบ ราคากล…

สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างสะพาน

เอกสารแนบ ประมาณ…

สรุปราคากลางดครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ ความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร

เอกสารแนบ ประมาณ…

สรุปผลราคากลางดครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

เอกสารแนบ ประมาณ…

สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสบายใจ หมู่ที่ 3 เริ่มจากปากทางถนนลาดยาง ถึงบริเวณกลุ่มบ้านนางเฉลียว นิลบุตร

เอกสารแนบ ประมาณ…

สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสบายใจ หมู่ที่ 3 เริ่มจากปากทางถนนลาดยาง ถึงบริเวณกลุ่มบ้านนางเฉลียว นิลบุตร

เอกสารแนบ ประมาณ…

สรุปงบหน้าโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เอกสารแนบ ถนน คส…