แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566)

องค์การบริหารส่ว…

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562

เอกสารแนบ มาตรฐา…

กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือนพนักงานส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ O27 (8…

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

เอกสารแนบ มาตรฐา…

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

เอกสารแนบ มาตรฐา…

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

เอกสารแนบ มาตรฐา…

กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ กำหนดม…

กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ กำหนดม…

คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

การจัดทำคู่มือเส…

บัญชีสรุปรายชื่อพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่ว…

บัญชีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรและระยะเวลาที่จะดำเนินการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

องค์การบริหารส่ว…

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่ว…

ตารางสรุปผลเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่ว…

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 ดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่ว…

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่ว…

คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น “คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่ง”

เอกสารแนบ คู่มือ…

คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น “คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร”

เอกสารแนบ คู่มือ…

ู่คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น “คู่มือสมรรถนะหลัก”

เอกสารแนบ คู่มือ…

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่ว…

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่ว…

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่ว…

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่ว…

ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่ว…

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่ว…

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม.2565)

องค์การบริหารส่ว…

การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

เอกสารแนบ คู่มือ…

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

เอกสารแนบ พระราช…

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

เอกสารแนบ พระราช…

กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

เอกสารแนบ กฎกระท…

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ในระบบ E-plan Nacc รอบ 6 เดือน

องค์การบริหารส่ว…