รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ 028. ร…

คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เอกสารแนบ คู่มือ…

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันจันทร์ที่ 8 ม…

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณพ.ศ.2564

เอกสารแนบ รายงาน…

แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ 2564 – 2566)

เอกสารแนบ แผนอัต…

คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เอกสารแนบ คู่มือ…

คู่มือปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เอกสารแนบ คู่มือ…

การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564

องค์การบริหารส่ว…

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

องค์การบริหารส่ว…

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่ว…

ประกาสผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564)

การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

องค์การบริหารส่ว…

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนเมษายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ รายงาน…

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

เอกสารแนบ รายงาน…

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ แผนบริ…

แบบรายงานการประเมนิ ความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ แบบราย…

คู่มือประชาชน

เอกสารแนบ คู่มือ…

คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ

เอกสารแนบ คู่มือ…

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์

เอกสารแนบ คู่มือ…

คู่มือการลาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ

เอกสารแนบ คู่มือ…

คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

Order by วันที่ …

รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ คู่มือ…

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

เอกสารแนบ สรุปรา…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

เอกสารแนบ สรุปผล…

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Order by วันที่ …

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ปีงบประมาร พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) ในระบบ E-plan Nacc

Order by วันที่ …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัยญาหรือข้อตกลงเปป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564)

เอกสารแนบ ประกาศ…

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญานตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)

นายสรรพวัฒน์ เกิ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณหอถังเหล็กเก็บน้ำประปา หมู่ที่ 7 ต.ท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ ประกาศ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประตูน้ำปิด-เปิด บริเวณหนองกระชอน หมู่ที่ 2 ต.ท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ ประกาศ…