สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 3

เอกสารแนบ สรุปผล…

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างงานปรับปรุงเปลี่ยนท่อเทนประปา หมู่ที่ 4

เอกสารแนบ สรุปผล…

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างงานปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปา

เอกสารแนบ สรุปผล…

สรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองกุ่ม หมู่ที่ 7

เอกสารแนบ สรุปผล…

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองสำโหรก ถึงบริเวณปากทางขึ้นหนองกระชอน

เอกสารแนบ สรุปผล…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำทิ้ง บริเวณถนนสายหน้าวัดกรอก หมู่ที่ 3 โดยวางท่อระบายน้ำทิ้ง PVC ขนาด 10 นิ้ว ชั้น 5 จำนวน 34 ท่อน ความยาว 136 เมตรพร้อมวางบ่อพัก จำนวน 11 บ่อ

ตามที่องค์การบริ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองสำโหรก ถึงบริเวณปากทางขึ้นหนองกระชอน หมู่ที่ 2 ต.ท้ายตลาด

ตามที่องค์การบริ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 ต.ท้ายตลาด เริ่มจากระบบประปาบ้านไผ่แหลม ถึงบริเวณกลุ่มบ้านนางฉลวย

ตามที่องค์การบริ…

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

สรุปผลการดำเนินก…

การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อาศัยอำนาจตามระเ…