โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันจันทร์ที่ 8 ม…

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญานตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)

นายสรรพวัฒน์ เกิ…

ร่วมวางแผนกับทางผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ตำบลท้ายตลาด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 16 ก…

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 16-1…

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง

องค์การบริหารส่ว…

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2563

เมื่อวันที่ 28 ก…

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

องค์การบริหารส่ว…

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา

องค์การบริหารส่ว…

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย และการป้องกันภัยแก่ประชาชนและเยาวชน ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่ว…

โครงการวันผู้สูงอายุ วันครอบครัวและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่ว…

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562”

องค์การบริหารส่ว…

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่ว…

โครงการกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก และ โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

องค์การบริหารส่ว…

ท้องถิ่นอำเภอเข้ามาตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการปฏิบัติงานอบต.ท้ายตลาด

เมื่อวันที่ 6 ธ.…

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย วันลอยกระทง 2561

เมื่อวันที่ 23 พ…

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 29 พ…

โครงการดูแลห่วงใยและใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 4 มก…

โครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)

เมื่อวันที่ 15 ส…

กิจกรรมร่วมใจกันปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ 10 ส…

ประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาด

องค์การบริหารส่ว…

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 2560

เมื่อวันที่ 8 สิ…

กิจกรรมรวมใจทำความสะอาดถวายในหลวง

เมื่อวันที่ 26 ก…

ประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาด ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 17 ก…

กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand ๔.0)

  เมิื่อวันที่ ๑…

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและฝึกอบรมการทำดอกดารารัตน์/ดอกไม้จันทน์

  ท่านนายกสรรพวั…

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 29 ม…

กิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ “Bike for Dad”

อบต.ท้ายตลาดจัดก…

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น “การทอเสื่อกก”ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่ว…

อบต.ท้ายตลาดจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 11 ส…

โครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2558

กรมรบพิเศษที่ 2 …