โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่ว…

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2566

องค์การบริหารส่ว…

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ท้ายตลาด ปีงบ 2565

วันอังคารที่ 20 …

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันอังคารที…

แจกถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวเพิ่มเติม ภายใต้มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

ในวันจันทร์ ที่ …

การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกของคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 18 ม…

ฝึกอาชีพการถักพรมเช็ดเท้าให้กับกลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุส่งเสริมให้มีรายได้เสริมจากอาชีพหลัก

องค์การบริหารส่ว…

นายกอบต.ท้ายตลาดลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวเพิ่มเติม ภายใต้มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

วันอังคาร ที่ 15…

กองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงาน อบต. ดำเนินการพัฒนาตัดกิ่งไม้และตัดหญ้าริมถนนภายในบริเวณตำบลท้ายตลาด

วันที่ 11 มีนาคม…

นายกอบต.ท้ายตลาดลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว ภายใต้มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

วันพุธที่ 9 มีนา…

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันจันทร์ที่ 8 ม…

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญานตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)

นายสรรพวัฒน์ เกิ…

ร่วมวางแผนกับทางผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ตำบลท้ายตลาด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 16 ก…

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 16-1…

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง

องค์การบริหารส่ว…

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2563

เมื่อวันที่ 28 ก…

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

องค์การบริหารส่ว…

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา

องค์การบริหารส่ว…

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย และการป้องกันภัยแก่ประชาชนและเยาวชน ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่ว…

โครงการวันผู้สูงอายุ วันครอบครัวและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่ว…

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562”

องค์การบริหารส่ว…

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่ว…

โครงการกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก และ โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

องค์การบริหารส่ว…

ท้องถิ่นอำเภอเข้ามาตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการปฏิบัติงานอบต.ท้ายตลาด

เมื่อวันที่ 6 ธ.…

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย วันลอยกระทง 2561

เมื่อวันที่ 23 พ…

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 29 พ…

โครงการดูแลห่วงใยและใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 4 มก…

โครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)

เมื่อวันที่ 15 ส…

กิจกรรมร่วมใจกันปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ 10 ส…

ประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาด

องค์การบริหารส่ว…