สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2564

เอกสารแนบ สรุปผล…

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2564

เอกสารแนบ สรุปผล…

ประกาสผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

เอกสารแนบ สรุปผล…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัยญาหรือข้อตกลงเปป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564)

เอกสารแนบ ประกาศ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณหอถังเหล็กเก็บน้ำประปา หมู่ที่ 7 ต.ท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ ประกาศ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประตูน้ำปิด-เปิด บริเวณหนองกระชอน หมู่ที่ 2 ต.ท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ ประกาศ…

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างค่าก่อสร้างประตูน้ำปิด-เปิด บริเวณหนองกระชอน

เอกสารแนบ ราคากล…

สรุปผลการประเมินราคาก่อสร้างงานเจาะบ่อบาดาล

เอกสารแนบ ราคากล…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

เอกสารแนบ สรุปผล…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันหลองวัดหลวง-บ้านไผ่แแหลม หมู่ที่ 2 ต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ ประกาศ…

สรุปผลการประมาณราคาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กปูนทึบ ความยาว 74 เมตร บริเวณด้านข้างที่ทำการอบต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ ราคากล…

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยสบายใจ หมู่ที่ 3 ต.ท้ายตลาด

Order by วันที่ …

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กถนนสายคันคลองวันหลวง-บ้านไผ่แหลม หมู่ที่ 2 ต.ท้ายตลาด โดยเริ่มจากแยกท่อกนันเวียน ถึงบริเวณทางลงคลองสำโหรก

เอกสารแนบ ก่อสร้…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

เอกสารแนบ สรุปผล…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองบ้านบำหรุ หมู่ที่ 4 วิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ ประกาศ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกีรตเสริมเหล็กถนนสายคันคลองวัดหลวง-บ้านไผ่แหลม หมู่ที่ 1 ต.ท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ ประกาศ…

ราคากลาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองบ้านบำหรุ หมู่ที่ 4 ต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ ราคากา…

แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคอแล-บ้านหนองอ้ายปลอก หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด บริเวณกลุ่มบ้านนายทองเจือ ถึงสุดเขตตำบลท้ายตลาด

เอกสารแนบ ราคากล…

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองวัดหลวง-บ้านไผ่แหลม หมู่ที่ 1 ต.ท้ายตลาด เริ่มจากบริเวณนายประพันธ์ ถึงบริเวณนานายวิรัช

เอกสารแนบ ราคากล…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

เอกสารแนบ สรุปผล…

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 25630

เอกสารแนบ ประกาศ…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

เอกสารแนบ สรุปผล…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

เอกสารแนบ สรุปผล…

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563

เอกสารแนบ รายงาน…

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563

เอกสารแนบ รายงาน…

รายงานผลการจัดซื้ดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563

เอกสารแนบ รายงาน…

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ แผนจัด…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

เอกสารแนบ สรุปผล…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

เอกสารแนบ สรุปผล…