ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าข้าม – บ้านท้ายดอนเม่า (ลบ.ถ.64-011) หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ ราคากล…

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างค่าก่อสร้างประตูน้ำปิด-เปิด บริเวณหนองกระชอน

เอกสารแนบ ราคากล…

สรุปผลการประเมินราคาก่อสร้างงานเจาะบ่อบาดาล

เอกสารแนบ ราคากล…

สรุปผลการประมาณราคาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กปูนทึบ ความยาว 74 เมตร บริเวณด้านข้างที่ทำการอบต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ ราคากล…

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซอยสบายใจ หมู่ที่ 3 ต.ท้ายตลาด

Order by วันที่ …

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กถนนสายคันคลองวันหลวง-บ้านไผ่แหลม หมู่ที่ 2 ต.ท้ายตลาด โดยเริ่มจากแยกท่อกนันเวียน ถึงบริเวณทางลงคลองสำโหรก

เอกสารแนบ ก่อสร้…

ราคากลาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองบ้านบำหรุ หมู่ที่ 4 ต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ ราคากา…

แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคอแล-บ้านหนองอ้ายปลอก หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด บริเวณกลุ่มบ้านนายทองเจือ ถึงสุดเขตตำบลท้ายตลาด

เอกสารแนบ ราคากล…

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองวัดหลวง-บ้านไผ่แหลม หมู่ที่ 1 ต.ท้ายตลาด เริ่มจากบริเวณนายประพันธ์ ถึงบริเวณนานายวิรัช

เอกสารแนบ ราคากล…

สรุปผลราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปา

เอกสารแนบ ประมาณ…

สรุปราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองกุ่ม (ลบ.ถ.64-010) หมู่ที่ 7 โดยเริ่มจากบริเวณสามแยกศาลาประชาคม ถึงบริเวณกลุ่มบ้านนางสุวรรณ โตจาด

เอกสารแนบ ราคากล…

สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างสะพาน

เอกสารแนบ ประมาณ…

สรุปราคากลางดครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ ความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร

เอกสารแนบ ประมาณ…

สรุปผลราคากลางดครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

เอกสารแนบ ประมาณ…

สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสบายใจ หมู่ที่ 3 เริ่มจากปากทางถนนลาดยาง ถึงบริเวณกลุ่มบ้านนางเฉลียว นิลบุตร

เอกสารแนบ ประมาณ…

สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสบายใจ หมู่ที่ 3 เริ่มจากปากทางถนนลาดยาง ถึงบริเวณกลุ่มบ้านนางเฉลียว นิลบุตร

เอกสารแนบ ประมาณ…

สรุปราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านผู้ใหญ่ประจบ)

เอกสารแนบ ราคากล…

สรุปผลราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ทำการอบต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ ประมาณ…

สรุปราคากลางค่าซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมบานประตูน้ำปิด-เปิด บริเวณหนองกระชอน หมู่ที่ 2

เอกสารแนบ ราคากล…

สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองบ้านบำหรุ (ลบ.ถ.64-026) หมู่ที่ 4

เอกสารแนบ ถนน คส…

สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ สรุปผล…

สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง-บ้านไผ่แหลม (ลบ.ถ.64-012) หมู่ที่ 1

เอกสารแนบ ถนน คส…

สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง-บ้านไผ่แหลม (ลบ.ถ.64-012) หมู่ที่ 1 ต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ ราคากล…

สรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองวัดหลวง-บ้านไผ่แหลม หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 280 ลบ.ม. โดยซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ชำรุดเสียหาย

เอกสารแนบ ราคากล…

สรุปราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอแล หมู่ที่ 6 โดยเริ่มจากบริเวณบ้านนางสาวประนอม

เอกสารแนบ โครงกา…

แบบสรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองสำโหรก รางโคกดี หมู่ 2

เอกสารแนบ โครงกา…

แบบสรุปราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากสะพานคอนกรีต-นานางสังเวียน หมู่ที่ 7

เอกสารแนบ โครงกา…

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอแล หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ สรุปรา…

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายลงหนองกระชอน หมู่ที่ 3 ต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ โครงกา…

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองสำโหรก รางโคกดี หมู่ที่ 2 ต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ โครงกา…