รายงานรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามระเบียบกระทรว…

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารแนบ ข้อบัญ…

รายงานรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามระบเียบกระทรว…

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Order by วันที่ …

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารแนบ คำแถลง…

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่ว…

งบแสดงฐานะการเงิน 2560

งบแสดงฐานะการเงิ…