ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายคตลาด ขนาดพื้นที่ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริ…

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เรียงโดย วันที่ …

แผนการจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการจัดหาวัสดุ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ 1, 2, 3, 6 และ 7 ตำบลท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริ…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

เอกสารแนบ สรุปผล…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเหล็ก สายบ้านคลองกุ่ม หมูที่ 7 ต.ท้ายตลาด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ตามที่องค์การบริ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล้กภายในพื้นที่ อบต.ท้ายตลาด หมู่ที่ 3 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 590 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ตามที่องค์การบริ…

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

เอกสารแนบ สรุปผล…

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 3

เอกสารแนบ สรุปผล…

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างงานปรับปรุงเปลี่ยนท่อเทนประปา หมู่ที่ 4

เอกสารแนบ สรุปผล…