สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

เอกสารแนบ สรุปผล…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562

เอกสารแนบ สรุปผล…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

เอกสารแนบ สรุปผล…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

เอกสารแนบ สรุปผล…

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562

เอกสารแนบ สรุปผล…

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปา

เอกสารแนบ สรุปรา…

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบหนองแขม หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด โดยก่อสร้างถนนลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร และขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 540 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 297 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ย

เอกสารแนบ สรุปรา…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบหนองแขม หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 ต.ท้ายตลาด โดยเริ่มจากบริเวณกลุ่มบ้านนายสุธี สวนทอง ถึงบริเวณกลุ่มบ้านนางสาวอรวรรณ ขาวเงิน มีระยะทางยาว 1,860 เมตร โดยเปลี่ยนท่อ PVC 3 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 60 ท่อน และท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 410 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ ท่อเมน…

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก

เอกสารแนบ ระบบปร…