รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท้ายตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

เอกสารแนบ รายงาน…

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท้ายตลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 ตุลาคม 2562

เอกสารแนบ รายงาน…

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท้ายตลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ตุลาคม 2562

เอกสารแนบ รายงาน…

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท้ายตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2562

เอกสารแนบ รายงาน…

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท้ายตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 สิงหาคม 2562

เอกสารแนบ รายงาน…

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท้ายตลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2562

เอกสารแนบ รายงาน…

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท้ายตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 เมษายน 2562

เอกสารแนบ รายงาน…

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท้ายตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

เอกสารแนบ รายงาน…

รายงานการประชุมสภา ปี 2561

เอกสารแนบ รายงาน…

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559

รายงานการประชุมส…