รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ปีงบประมาร พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) ในระบบ E-plan Nacc

Order by วันที่ …

กำหนดแแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่อง ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ ข้อ 42…

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารแนบ ข้อ 42…

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน) ในระบบ E-Plan Nacc

Order by วันที่ …