หลักเกรฑ์มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ

เอกสารแนบ 1.หลัก…

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของอบต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ 6.หลัก…

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

เอกสารแนบ 7.หลัก…

หลักเกณฑ์แและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2563

เอกสารแนบ 4.หลัก…

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563

เอกสารแนบ 3.หลัก…

หลักเกณฑ์การสรรหาแและคัดเลือกบุคลากร

เอกสารแนบ 5.หลัก…

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ พ.ศ.2561

เอกสารแนบ 2.หลัก…