ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสรร์และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565

Order by วันที่ …

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานการติดตามแ…

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามระเ…

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อาศัยอำนาจตามระเ…

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ถึงเพิ่มเติมฉบับที่ 1/2561

อาศัยอำนาจตามระเ…

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด (ประจำปีงบประมาณ 2559)

ตามพระราชบัญญัติ…

รายงานประจำปี 2559

รายงานประจำปี 25…

ติดตามและประเมินผลแผน ปี 2558

ติดตามและประเมิน…

รายงานประจำปี 2558

รายงานประจำปี 25…

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557.pdf

รายงานผลการปฏิบั…

รวมภาพกิจกรรม ประจำปี 2557

รวมภาพกิจกรรม ปี…

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด (พ.ศ.2556-2558)

ตามที่องค์การบริ…

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

56 เอกสารแนบ 56 …