แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)

เพื่อให้การดำเนิ…

ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วตำบลท้ายตลาด

เอกสารแนบ ประกาศ…

มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

รัฐบาลกำหนดให้ป้…

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

ด้วยสำนักงานป้อง…