ประมวลจริยธรรของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น (ฝ่ายบริหาร) พ.ศ.2557

เอกสารแนบ 8.ประม…

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ.2557

เอกสารแนบ 7.ประม…

ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงและนำมาประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

เอกสารแนบ 6.ปัจจ…

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

เอกสารแนบ 5.พระร…

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

เอกสารแนบ 4.ประม…

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

เอกสารแนบ 3.ประม…

ประมวลจขริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ 2.ประม…

มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบล

เอกสารแนบ 1.มาตร…

รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

เอกสารแนบ รายงาน…

ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปี พ.ศ.2566

เอกสารแนบ 9.ประก…

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

เอกสารแนบ ประมวล…

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการทางการเมืองท้องถิ่น (ฝ่ายบริหาร)

Order by วันที่ …