การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

เอกสารแนบ การดำเ…

คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

การจัดทำคู่มือเส…

บัญชีสรุปรายชื่อพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่ว…

บัญชีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรและระยะเวลาที่จะดำเนินการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

องค์การบริหารส่ว…

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่ว…

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น จำนวน 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

องค์การบริหารส่ว…

การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เพื่อให้การบริหา…

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 และครั้งที่ 2/2565)

เพื่อให้การประเม…

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่ว…

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการประเมินครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก

เพื่อให้มีรบะบบก…

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เอกสารแนบ 026.แบ…