มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง

เอกสารแนบ มาตรฐา…

มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง

เอกสารแนบ กำหนดม…

กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544 (หมวด 6,หมวด 7,หมวด 8,หมวด 9)

เอกสารแนบ กำหนดม…

มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือนพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

เอกสารแนบ หลักเก…

มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง

เอกสารแนบ มาตรฐา…

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562

เอกสารแนบ มาตรฐา…

กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือนพนักงานส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ O27 (8…

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

เอกสารแนบ มาตรฐา…

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

เอกสารแนบ มาตรฐา…

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

เอกสารแนบ มาตรฐา…

กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ กำหนดม…

กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ กำหนดม…

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เพื่อให้เจ้าหน้า…

หลักเกรฑ์มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ

เอกสารแนบ 1.หลัก…

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของอบต.ท้ายตลาด

เอกสารแนบ 6.หลัก…

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

เอกสารแนบ 7.หลัก…

หลักเกณฑ์แและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2563

เอกสารแนบ 4.หลัก…

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563

เอกสารแนบ 3.หลัก…

หลักเกณฑ์การสรรหาแและคัดเลือกบุคลากร

เอกสารแนบ 5.หลัก…

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ พ.ศ.2561

เอกสารแนบ 2.หลัก…