รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่ว…

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณพ.ศ.2564

เอกสารแนบ รายงาน…

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนเมษายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ รายงาน…

รายงานรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารแนบ CCF_00…

รายงานด้านรายรับ – รายจ่าย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

เอกสารแนบ รายงาน…

รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

Order by วันที่ …

รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารแนบ รายงาน…

งบแสดงฐานะการเงินปี 2561

งบแสดงฐานะการเงิ…

รายงานด้านรายรับ – รายจ่าย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานด้านรายรับ…

หมายเหตุ 1 (รายรับจริง)

เอกสารแนบ หมายเห…

รายงานรับ-จ่ายเงินสด

เอกสารแนบ รายงาน…

งบทดลอง

เอกสารแนบ งบทดลอ…

หมายเหตุ 2 (ประกอบรับ-จ่ายเงินสด)

เอกสารแนบ หมายเห…