รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2666) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ รายงาน…

รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารแนบ ข้อ 98…

รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามรายงานผลการปร…

รายงานผลการดำเนินมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารแนบ รายงาน…

รายงานผลการดำเนินมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ O43 บั…