สถิติการแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

บัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์  ร้องเรียน ของ อบต.ท้ายตลาด

ลำดับที่วัน/เดือน/ปีชื่อ-สกุลผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์รายละเอียดการขอรับบริการลายมือชื่อผู้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
112 ธ.ค.  61นายสุทิน  วัฒนจันทร์ซ่อมแซมถนนลูกรังม.2 สายคลองสำโหรก-หนองกระชอนสุทินนางชลธิชา  ฟักแดง
213 ธ.ค.  61นางอรุณรัตน์ คำนวณขอให้วางท่อระบายน้ำสายหน้าวัดกรอกอรุณรัตน์นางชลธิชา  ฟักแดง
313 มี.ค. 62นางดอกไม้  บุญอยู่ขอให้ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 สายหลังวัดท่าข้ามดอกไม้นางชลธิชา  ฟักแดง
415 มี.ค. 62นางสมใจ  บุญทองดีขอให้ซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบหนองแขมม.6สมใจนางชลธิชา  ฟักแดง
518 มี.ค. 62น.ส.น้ำฝน  นาคพุ่มขอให้ปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในม.5น้ำฝนนางชลธิชา  ฟักแดง
622 พ.ค. 62นางสมใจ  บุญทองดีขอให้ซ่อมแซมท่อระบายน้ำอุดตันสมใจนางชลธิชา  ฟักแดง
74  ก.ค.  62นายสุทิน  วัฒนจันทร์ขอขุดลอกคลองทิ้งน้ำบริเวณนานายวิรัตน์ ผลดี ถึงนานายสำราญ พิมพ์แก้วสุทินนางชลธิชา  ฟักแดง