สถิติผู้รับบริการขอข้อมูลข่าวสาร

บันทึกการขอใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ท้ายตลาด

ลำดับที่วัน/เดือน/ปีชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อขอรับบริการศูนย์รายละเอียดการขอรับบริการลายมือชื่อผู้รับบริการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ข้อมูล
111  ต.ค.  62น.ส.อัยรดา  มีจริงขอแผนที่ อบต.ท้ายตลาดอัยรดานางชลธิชา ฟักแดง
28  พ.ย.  62น.ส.อัยรดา  มีจริงขอประวัติของ อบต.ท้ายตลาดอัยรดานางชลธิชา ฟักแดง
325  ก.พ.  63ร.ท.ปิยะชาติ  ศักดิ์เจริญชัยกุลขอข้อมูลพื้นฐาน อบต.ท้ายตลาดร.ท.ปิยะชาตินางชลธิชา ฟักแดง