ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านท่าควาย- บ้านไผ่แหลม ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1

จากการที่องค์การ…

สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านท่าควาย- บ้านไผ่แหลม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1

ด้วยองค์การบริหา…

สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านท่าควาย- บ้านไผ่แหลม ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1

ด้วยองค์การบริหา…