ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลท้ายตลาด หมู่ที่ 1, 3, 5, 6 และ 7 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี

ราคากลางโครงการซ…

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายคันคลองตาวัง หมู่ที่ 2, 5 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี

ราคากลางโครงการก…

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคันคลองหลังวัดท่าข้าม บริเวณกลุ่มบ้านนางลำพึง หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี

ราคากลางโครงการซ…

ผลสรุปราคากลางก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองสำโหรก ถึงบริเวณนานายประทวน อู่นาค หมู่ ๒ ตำบลท้ายตลาด

ตามประกาศองค์การ…

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองสามขา โพธิ์ตรุ และสายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี

ราคากลางโครงการซ…

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายหน้าโรงเรียนวัดท่าข้าม ถึงบริเวณหลังวัดท่าข้ม หมู่ที่ 6 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี

ตามประกาศองค์การ…

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองบ้านไผ่แหลม บริเวณปากท่อ ถึงบริเวณบ้านนายโอด กลิ่นไทย หมู่ที่ 1 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี

ราคากลางโครงการก…

กำหนดราคากลางรถยนต์ราชการส่วนกลาง

ตามที่องค์การบริ…