หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 และครั้งที่ 2/2565)

เพื่อให้การประเม…

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่ว…

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการประเมินครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก

เพื่อให้มีรบะบบก…