ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)

ด้วยองค์การบริหา…

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด (พ.ศ.2558 – 2562) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2558

ตามที่องค์การบริ…

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

ตามระเบียบกระทรว…

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

การบริหารงานของห…

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

โดยที่ ก.ถ.และ ก…

แผนการดำเนินงานประจำปี 2558

แผนการดำเนินงานป…

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562

ด้วยอบต.ท้ายตลาด…

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)

แผนอัตรากำลัง 3 …

แผนการดำเนินงานปี 2557

แผนการดำเนินงานป…

แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)

แผนพัฒนา 3 ปี (พ…

แผนที่ยุทธศาสตร์ ยท.02

แผนที่ยุทธศาสตร์…

ประกาศใช้แผน 58-60

ประกาศใช้แผน 58-…