แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566)

องค์การบริหารส่ว…

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ว่าง

องค์การบริหารส่ว…

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ตามมติ ก.จ.,ก.ท.…

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

โดยที่ ก.ถ.และ ก…

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)

แผนอัตรากำลัง 3 …