ข่าวประชาสัมพันธ์

รับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ​2565

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประกาศรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ​ 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 และ มกราคม – กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด โทรสอบถาม 036-786024

การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปีงบประมาณ 2564

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมอบต.

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้จัด โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แนวคิดการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญานตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)

ร่วมวางแผนกับทางผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ตำบลท้ายตลาด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563

สรุปผลราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปา

ผลิตภัณฑ์ในตำบล