ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีการศึกษา 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีการศึกษา 2564 โดยผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในเขตอบต.ท้ายตลาด มีอายุครบ 2 ปี 6 เดือน นักถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ถึงอายุ 3 ปี ไม่เกิน 4 ปี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ติดต่อรับใบสมัครและสอบถามได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด โทร.036-786024 ต่อ 17 หรือ Facebook ศพด.อบต.ท้ายตลาด

สถานธนานุบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563

สรุปแบบประเมินความพึงใจในการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอเชิญ!! ประชาชน ผู้มาติดต่อ/รับบริการ ณ ที่ทำการ อบต.ท้ายตลาด ร่วมตอบแบบสอบถาม (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT)

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2563

กิจกรรมอบต.

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 16-18 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563

สรุปผลราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปา

สินค้า OTOP ในตำบล

น้ำพริกแกงเผ็ด

ผลิตจากสมุนไพรในครัวเรือน ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร น้ำหนัก :1.00 กรัม  กลุ่มสตรีผลิตน้ำพริกแกงเผ็ด บ้านเลขที่ 58/1 หมู่ที่ 1 ต.ท้ายตลาด อ.เมือง จ.ลพบุรี ติดต่อ : นางฉลวย คงน้อย โทร :  036-425553

การทอเสื่อกก

การทอเสื่อกก  เป็นภูมิปัญญาของ…